Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 besluttet Hovedutvalg for bygg, regulering og næring i møte 31.05.2022 (saksnr. 040/22) å legge forslag til detaljreguleringsplan for Prestegata 2, gbnr. 128/300, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for arealene kalt B1 og B3 i kommunedelplan for Skoppum, vedtatt 2021. Planområdet ligger innenfor gbnr. 62/1, 47/3, 47/6 m.fl. Området omfatter areal på 103 dekar. 

Det varsles også oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, jf. pbl. § 17-4. 

Horten Bolig AS varsler igangsetting av arbeid med detaljregulering av Hallings gate 1, m.fl., i samsvar med plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Det kunngjøres med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med kommunen iht. pbl. § 17-4. Rutinemessig varsles samtidig mulig felles behandling av reguleringsforslag og byggesøknad jf. pbl. § 12-15.

Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsler KB Arkitekter AS, på vegne av Haugestad Sag AS, igangsetting av arbeid med detaljregulering av Solerødveien 47 m.fl. - gbnr. 5/24, 5/5, samt en mindre del av 5/14, 5/21 og 4/3. Rutinemessig varsles samtidig mulig utbyggingsavtale jf. pbl. § 17-4.

Det er varslet planoppstart i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8, jf. 12-14 for endring av
reguleringsplan Kopstad godsterminal planID 00370 vedtatt 10.12.2012.

Forslagsstiller : Oslofjorden Logistikk AS
Plankonsulent : Multiconsult Norge AS
Plaonområdet : 379 dekar.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284