Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2032

Klikk for stort bildeKom med innspill til vår nye plan for klima og energi, høringsfristen er 17.01.2020.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 om høring av planforslag, sendes Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. I første gangs behandling i Kommunestyret den 12. november 2019 ble det fattet vedtak om høring. Det opprinnelige planforslaget (DokumentID 19/46474) er korrigert for detaljer i henhold til politisk fattede vedtak (KOM-161/19).

Vårt felles ansvar

Kommunestyret har erklært klima- og naturkrise, og at Horten kommune vil ta sin del av ansvaret i den globale dugnaden for å begrense den globale oppvarmingen. Forslaget til Hortens kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 skal ta Horten gjennom det grønne skiftet og sikre utviklingen mot et lavutslippssamfunn.

Ambisiøs plan

Kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 skal være en plan som gjelder for hele hortenssamfunnet i tillegg til kommunal virksomhet. Den omfatter derfor områder som landbruk, klimatilpasning,  transport, karbonbinding og elektrisitetsbruk. Planen er basert på kommunens klimaregnskap, tilgjengelig statlig statistikk og fakta samlet av lokale interesseorganisasjoner. Siden planen har et bredt virkeområde har medvirkning vært en sentral del av planprosessarbeidet. Omtrent 70 personer har bidratt inn i ulike tematiske arbeidsgrupper. Deltakerne er representanter fra frivillige organisasjoner og foreninger, lokalt næringsliv, skoleelever, andre myndighetsnivåer, kommunalt ansatte og aktive miljøvernsorganisasjoner.

Mer info

Vedlagt høringingen, finnes forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032, i tillegg til forslag til handlingsprogram og to bakgrunnsdokumenter. Merknader til Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2032 kan rettes til postmottak@horten.kommune.no. Frist for å levere høringsinnspill er fredag 17. januar 2020.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284