Revidering av kommuneplanens samfunnsdel

Horten kommune har satt i gang arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Forslag til revidert samfunnsdel er lagt ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven 11-14. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er Horten kommunes felles, overordnede styringsdokument og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for utvikling av Horten kommune som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er forankret i planstrategi 2020-2023. Kommunestyret vedtok 18.02.2021 å varsle oppstart av planarbeidet og å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Revidert planprogram (PDF, 2 MB) ble fastsatt 17.6.2021.

Hovedformålet med revisjonen er å:

 • Innarbeide FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5-gradersmål
 • Drøfte hvordan Horten kommune skal planlegge for endringer i befolkning og demografi
 • Vurdere kommunens langsiktige arealstrategi
 • Stramme opp, spisse og forenkle gjeldende plandokument.

Prognoser for befolkningsvekst er nedjustert i samsvar med Statistisk sentralbyrå (SSB) sine fremskrivinger. Arealstrategi og boligbehov er vurdert i samsvar med prognosene.

Horten kommunes visjon og fire satsingsområder er uendret i forslag til revidert plan:

Horten. Mulighetene er akkurat her.

 • Attraktivitet
 • God oppvekst
 • Trygghet for innbyggerne
 • Natur og miljø

Samfunnsdelen skal identifisere muligheter og utfordringer og peke ut utviklingsretning for Horten som samfunn og kommunen som organisasjon. Planen skal inneholde en arealstrategi.  

Her finner du mer informasjon: 

Saksfremstilling (PDF, 2 MB)

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3 MB) (PDF)

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel  (Framsikt)

Planforslaget er utarbeidet i Framsikt, en modul for kommunale planer. Gjennom Framsikt kan kommunens egne hovedmål og delmål kobles sammen med FNs bærekraftsmål. 

HAR DU INNSPILL TIL PLANEN? 

Innspill til planen sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller pr. brev til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten innen 10. juni 2022. Uttalelsen merkes Kommuneplanens samfunnsdel. 

Ved spørsmål om planarbeidet, ta kontakt med Katja Buen på telefon 41652498 eller mail katja.buen@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284