Områderegulering for Horten havn

Klikk for stort bilde

 Horten kommune og Asplan Viak har utarbeidet et planforslag til områderegulering for å utvikle områdene nord og sør for fergeleiet. Målet er å frigjøre områder mot sjøen til byutvikling og ferdsel for innbyggerne.

Hensikten med planarbeidet er lage en langsiktig plan for en bærekraftig utvikling av de sjønære byområder. Planforslaget er utarbeidet i tråd med føringer fra sentrumsplanen hvor blant annet et av hovedmålene er at Horten sentrum skal knytte seg nærmere til sjøen.

Planområdet skal utvikles som ulike delområder, men områdereguleringen skal ivareta sammenhengene i hele området. I den sørlige enden av planområdet legges det opp kombinerte formål med hovedvekt av næring omkring fergeleiet og hovedvekt av boligbebyggelse i de sørlige områder.

Ved fergeleiet, mellom gjestehavna og HAC-området foreslås et reisetorg som knutepunkt mellom ulike transportmidler. I den nordre delen omkring gjestehavna legges det opp til utvidelse av sentrum med kontor/næring, publikumsrettet virksomhet, handel og servering. Dette området omfattes av pågående detaljreguleringsprosess.

Lengst nord, hvor tidligere Norsk stål bygget lå (HS4) har vinnerforslaget fra konseptkonkurranse blitt innarbeidet i planforslaget, men skal detaljreguleres videre.

Det er stilt krav om etterfølgende detaljregulering for samtlige felt, med unntak av feltet for nytt fergeleie og biloppstillingsplass.

Plantiltaket er konsekvensutredet i henhold til pbl. § 4-2 andre ledd.

Planprogrammet ble behandlet i kommunestyret 24.04.2018, og du finner vedtatt planprogram her.

Horten Havn

Planforslaget

Klikk for stort bilde

Planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, planbestemmelser, og kvalitetsprogram:

 

Saksfremstilling (PDF, 906 kB)

 

Planbeskrivelse (PDF, 13 MB)

 

Plankart (PDF, 3 MB)

 

Planbestemmelser (PDF, 2 MB)

 

Kvalitetsprogram

Fremdriftsplan

Planforslaget ble 1. gangs behandlet i kommunestyret 18. juni 2019. Planforslaget blir da sendt ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden starter 28.juni og varer til 19. september.

Det legges opp til 2. gangsbehandling og endelig vedtak før jul 2019.

Kartportalen

Tilgang til høringsdokumenter og øvrige saksdokumenter er å finne på kartportalen.

Innspill til planforslag?

Merknader til planforslaget kan rettes til postmottak@horten.kommune.no, eller via den digitale kartportalen.

NB! Frist for uttalelse er 19. september 2019.

Informasjonsmøte

Alle er velkommen til informasjonsmøte om planforslaget på Kulturhuset 37, 12. september kl 18.00.

Mer informasjon kommer senere.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med kommunen via mail postmottak@horten.kommune.no eller på tlf 330 85 000 (sentralbord).

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284