Søke på tjenester - tjenestebeskrivelse

Formål med tjenesten

For å samordne tjenesten og sikre saksbehandlingen, har kommunen samlet behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i enheten Helseservice.

 

Innbyggere som, etter søknad og en individuell faglig vurdering, tilfredsstiller kriterier for tjenester, får vedtak om disse. Kriteriene for tildeling skal som hovedregel ikke fravikes.

Tjenestens innhold

Helseservice behandler søknader om helse- og omsorgtjenester til personer over 18 år, som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, skade, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.
Tildeling av tjenester gjøres ut fra en individuell vurdering og etter gitte kriterier for tildeling av tjenester.

Et overordnet mål for all bistand er hjelp til selvhjelp. Med dette mener vi at hjelpen som ytes skal, hvis det er mulig, gjøre at tjenestemottaker får evne til å leve et selvstendig liv, eventuelt klare seg best mulig selv.

Søknad om følgende tjenester behandles:

 • transportbilletter og transport til eldresentra,
 • praktisk bistand og hjemmetjeneste,
 • opplæring i daglige gjøremål
 • dagtilbud til eldre (rehabilitering og demens),
 • dagtilbud for voksne funksjonshemmede,
 • opphold i institusjons med heldøgns (pleie) helse – og omsorgstjenester,
 •  omsorgslønn,
 • avlastning,
 • støttekontakt
 • brukerstyrt personlig assistent (praktisk bistand + støttekontakt)

Hva kan du forvente av oss

 • Vår saksbehandling er i henhold til krav i lover, forskrifter, kommunale krav og retningslinjer
 • Vi innhenter de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken.
 • Vi ivaretar deg med service og respekt
 • Vi vil kartlegge bistandsbehov, og evt. komme på et hjemmebesøk, før vi fatter vedtak og tildeler tjenesten.
 • Vedtaket om tjenesten er basert på en faglig vurdering. 
 • Vi skal behandle saken din så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres i løpet av en måned får du skriftlig beskjed om årsaken og forventet saksbehandlingstid.
 • Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen kan du klage på vedtaket innen tre uker etter at du har fått vedtaket – se Klage på tjenesten

Hva vi forventer av deg

 • Søknaden må være fullstendig utfylt med begrunnelse og søkers egen underskrift.
 •  Dersom søker ikke kan skrive under selv, må det foreligge fullmakt. Hvis mulig skal den det søkes for selv uttale seg om sitt tjenestebehov.

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester finner du som vedlegg.

Søkere som ønsker bistand men ikke oppfyller kriteriene skal få oversikt over private aktører som tilbyr slike tjenester. Det samme gjelder når søker ønsker mer tjenester enn det kommunen kan tilby.

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Klage på tjenester

SERVICETORGET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284