Omsorgslønn - tjenestebeskrivelse

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for andre med omfattende omsorgsbehov kan søke omsorgslønn. Ordningen omfatter ektefeller,barn, foreldre eller andre som utfører slike omsorgsoppgaver og kan innvilges der dette vurderes å være best og nødvendig for den omsorgstrengende. Omsorgslønn er en behovsprøvd ytelse  

Omsorgslønn skal bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette omsorgsarbeidet. Ordningen er en kompensasjon for deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for en nærstående person. Omsorgslønn er lovpålagt i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven § 3-6.

Tjenestens innhold

Den som mottar omsorg må, dersom vedkommende er myndig, være enig i at slik omsorg er det beste vedkommende kan motta, og ønske at omsorgen fortsetter. Det inngås en avtale mellom kommunen og den som yter omsorgen.

Omsorgslønn tildeles ut fra en faglig vurdering av omsorgsyters og omsorgsmottakers helhetlige situasjon og behovet for pleie og omsorg. Ytelsen kan innvilges som eneste tiltak eller som en del av et samlet tilbud.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov.
 • Vi ivaretar og behandler deg med respekt.
 • Vi har taushetsplikt.
 • Hjelpestønad anvendes før omsorgslønn vurderes. Ved fastsettelse av omsorgslønn tas det hensyn til tilstått
 • Hjelpestønad for tilsyn og pleie. Tildeling av omsorgslønn blir individuelt vurdert.
 • Omsorgslønn vurderes opp mot tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand, opplæring og veiledning,
 • avlastning, støttekontakt, for å dekke behov for hjelp som den omsorgstrengende har, og som samtidig vil redusere omsorgsbyrden for omsorgsyter.
 • Omsorgslønn blir ikke vurdert i forhold til de økonomiske forhold for den som innvilges omsorgslønn. Du
 • får utbetalt lønn hver måned
 • Hvis behov for hjelp endres vesentlig, vil tjenesten justeres etter dette, og endringsvedtak lages.

Hva vi forventer av deg

 • Du tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning.
 • Du sørger for at den omsorgstrengende har søkt om nødvendige trygdeytelser i form av hjelpestønad og/eller at kommunen gis anledning til å hjelpe til med søknad om hjelpestønad.
 • Avtalen signeres av den som mottar omsorgslønn og at skattekort leveres.

Praktiske opplysninger

Omsorgslønn skal være en påskjønnelse for det omsorgsarbeidet som utføres, ikke en time- for- time lønn for alt arbeidet. Tilstått hjelpestønad til tilsyn og pleie tas med i fastsettelsen. Omsorgslønn er skattepliktig inntekt og gir rett til pensjonspoeng etter lov om folketrygd.

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Søknad om tjenester

Klage på tjenester

Støttekontakt

SERVICETORGET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284