Bemannet bolig og bolig med bemanning - tjenestebeskrivelse

FORMÅL MED TJENESTEN

Botilbudet skal bidra til at tjenestemottaker får mulighet til å leve og bo selvstendig, ha selvråderett og innflytelse over eget liv. Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap.

Boligen er beboerens private hjem, og har ulike former. Bofellesskap med unntak av Miljøarbeidertjenesten har døgn bemanning

 • Bofellesskap med leiligheter tilknyttet et fellesareal,
 • Leiligheter uten fellesareal og
 • Private leiligheter med kommunale tjenester.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN 

Innbyggere som er varig utviklingshemmet eller har ervervet funksjonsnedsettelse kan etter søknad tildeles tjenesten.

TJENESTENS INNHOLD

Bemannede boliger er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som gir tilrettelagt botilbud etter kommunalt vedtak.

Personalet bistår med praktiske oppgaver i hverdagen og er med på å skape sosiale arenaer i – og utenfor boligen. Det kan være opplæring og bistand til personlig hygiene, ernæring, aktiviteter, sosialt fellesskap, hjelp til medisiner eller veiledning som bidrar til ivaretakelse av egenomsorg.

Tilbudet omfatter ikke tjenester som renhold utover det som er beskrevet i boligenes egne prosedyrer.

Boligene samarbeider med andre aktører når det gjelder beboernes aktivitetstilbud.

Bemannede boliger:

 • Dronningringen bofellesskap for 8 beboere                
 • Baggerød bofellesskap for 10 beboere
 • Fogdehaven bofellesskap for 10 beboere                               
 • Skoppum arbeidslag for 4 + 5 beboere
 • Myrløkken bofellesskap for 4 beboere                          
 • Øderydningen for 5 beboere

Bolig med tilknyttet bemanning

Basebemanning Ludv. Løvåsgt for 34 brukere og miljøarbeidertjenesten i Asylgata for 4 beboere.

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS:

 • Vi yter tjenester som avtalt i vedtak fattet av Helse- og boligservice
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov slik at du kan medvirke til egne beslutninger
 • Vi samarbeid med deg, pårørende og hjelpeverge om utforming av tjenesten og plan for innholdet i tjenesten.
 • Du får en tjenesteansvarlig og eventuelt en primærkontakt
 • Vi ivaretar din rettsikkerhet med hensyn til bruk av tvangstiltak
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Du opplever å bli ivaretatt og respektert

HVA VI FORVENTER AV DEG:

At du/dine pårørende/hjelpeverge samarbeider med oss om planlegging og utførelsen av tjenesten og gir oss nødvendig informasjon.

 • At du/dere tar kontakt med tjenesteansvarlig ved behov (ros/ris)
 • At du/dere deltar på møter i ansvarsgrupper og på informasjonsmøter

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Beboerne har husleiekontrakt, og betaler ordinær husleie. Når det gjelder utgifter til mat og bil, vises det til regler i den enkelte bolig. De fleste boligene eies av Horten Boligstiftelse. 

ANDRE AKTUELLE TJENESTEBESKRIVELSER

Søknad om tjenester med søknadsskjema (PDF, 212 kB)

Klage på tjenesten med klageskjema (PDF, 75 kB)

Dagsenter

Støttekontakt

Servicetorget på Rådhuset kan gi deg flere opplysninger. 

Lovhenvisning Helse- og omsorgstjenesteloven

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284