Pårørende

Klikk for stort bilde

Som pårørende er du ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og største ressurs. Pårørende kjenner pasienten godt, og er en viktig samarbeidspartner og støttespiller. Pårørende trenger av og til også støtte for egen del.

Under finner du mer informasjon som kan være nyttig for pårørende:
 

Pårørende FAQ

Her kan du lese mer om spørsmål som mange pårørende kan ha.
Ta vare på meg selv

Å være pårørende til noen som er rammet av sykdom eller nedsatt funksjonsevne kan være krevende. Både du og den som er syk trenger at du har fokus på deg selv og egen helse også. Gjennom å ta vare på deg selv kan du forebygge egen helsesvikt, og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker - over tid.  Som pårørende er du en viktig ressurs.

På disse nettstidene, utviklet av Pårørendesenteret.no, kan du finne informasjon, tips og råd for deg som ønsker å vite mer om egenomsorg og mestring i rollen som pårørende.

Hva er mine rettigheter til informasjon og involvering?

Hva er mine rettigheter?  

Pårørende er gitt rettigheter og oppgaver i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter, er til hjelp både for deg og den som er syk.

Involvering av pårørende

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse og omsorgstjenesten. Selv om de ansatte har taushetsplikt om pasientens sykdom eller andre personlige forhold så har de alltid lov til å snakke med deg som pårørende. De kan for gi deg generell informasjon, slik som:

 • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
 • Rutiner, ansatte og tilbud
 • Muligheten til å søke om hjelpemidler eller velferdsteknologi.
 • Lovverket, saksbehandling og rettigheter
 • Tilbud til pårørende, barn og voksne
 • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner

Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til deg som er pårørende. De bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan personalet, uten å bryte taushetsplikten, snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose. 

Informasjon og involvering av pårørende er i første rekke relatert til pasientens behov for helsehjelp.  Utgangspunktet er at du som pårørende skal være med å bidra til å ivareta den sykes interesser.

Nærmeste pårørende
Lovverket gir (hvis nærmere bestemte vilkår er oppfylt) den nærmeste pårørende både informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett.
Du kan lese mer om dette på disse nettsidene – utviklet av Pårørendesenteret.no.

Hvordan kan jeg søke om avlastning?

Avlastning er en tjeneste til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Avlastningen  kan forebygge at du som pårørende utvikler egen helsesvikt. Dette er en tjeneste for å gi omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsarbeid nødvendig ferie, fritid eller mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Avlastning kan være:

 • Praktisk bistand
 • Helsetjenester
 • Dagtilbud
 • Timebasert avlastning
 • Støttekontakt
 • Avlastning i institusjon
   

Avlastning skal sørge for at du kan ivareta omsorgsarbeidet over tid.
Søk om avlastning her.

 

Hvordan kan jeg søke om omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Omsorgsstønad er et individuelt tilpasset beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. Omsorgsstønad er skattepliktig inntekt og gir rett til pensjonspoeng etter lov om folketrygd.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skjer i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

HVORDAN SØKE

Fyll ut og send inn søknadsskjema

Hvis du ikke allerede har hjelpestønad må du samtidig søke om dette samtidig. 

TJENESTENS INNHOLD

Den som mottar omsorg må, dersom vedkommende er myndig, være enig i at du skal fortsette å utføre omsorgsarbeidet. Kommunen og den som yter omsorgen inngår en avtale. 

Hvor mye du får i omsorgsstønad avhenger av behovet for pleie og omsorg. Ytelsen kan innvilges som eneste tiltak eller som en del av et samlet tilbud.

NYTTIGE LENKER:

Informasjon på pårørendesenteret.no
Informasjon på Helsenorge.no

Å møte andre i samme situasjon

I Horten kommune arrangerer vi flere treff for pårørende.

Rus og psykisk helse 
Enhet for rus og psykisk helse arrangerer i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonen A-Larm månedlige tematreff for pårørende innen rus og psykisk helse. Disse treffene holdes den første mandagen i måneden på Losen, det store gule huset i Vestre Braarudgate 4. For mer informasjon klikk her, eller kontakt Christine Hotvedt på tlf.: 476 37 580, e-post: christine.hotvedt@horten.kommune.no. 

Kreftsykdom
Horten kommune har en kreftkoordinator som har som oppgave å bedre hverdagen til kreftsyke og deres pårørende. Hver måned arrangeres treff på Horten aktivitetssenter: Kafe "Det gode møtet". Les mer på facebook eller kontakt kreftkoordinator Tove Tangen på tlf: 975 50 06, e-post: kreftkoordinator@horten.kommune.no

Demenssykdom
Horten kommune har en demenskoordinator som har som oppgave å bedre hverdagen til de med demens og deres pårørende.  Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem som har en demenssykdom. Det kan være ektefelle, mor eller far, søsken, besteforeldre eller andre familiemedlemmer som er rammet. Les mer her eller kontakt demenskoordinator Lene Sætran på tlf: 975 50 254, epost: demenskoordinator@horten.kommune.no

 

 

 

 

 

Ulike tilbud til pårørende

Pårørendesenteret er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for.

Helsedirektoratet har laget en Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Her finner du informasjon om det å være pårørende og hvilke rettigheter du har. 

Til personer/pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av;

 • opplæring og veiledning,
 • avlastningstiltak og
 • omsorgsstønad.

Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.

 

Unge pårørende
 

Barn og ungdom som er pårørende kan finne informasjon, filmer og noen å snakke med på nettsiden Ungepårørende.no
Barn av rusmiddelbrukere kan chatte anonymt med voksne på BarSnakk
 

 

Nyttige lenker

 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
Helsepersonelloven § 23 nr. 4
Helsepersonelloven § 24
Pårørendes rettigheter helsenorge.no
Brukermedvirkning helsenorge.no

 

Pårørendeprosjekt

I Horten kommune har vi gjennomført et prosjekt knyttet til pårørendefeltet. Prosjektrapporten finner du her. (PDF, 3 MB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284