Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. Omsorgsstønad er skattepliktig inntekt og gir rett til pensjonspoeng etter lov om folketrygd.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skjer i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Hvordan søke

Søk elektronisk 

Søk på papir (PDF, 436 kB)

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen. 
Hvis du ikke allerede har hjelpestønad må du samtidig søke om dette samtidig. 

Tjenestens innhold

Den som mottar omsorg må, dersom vedkommende er myndig, være enig i at du skal fortsette å utføre omsorgsarbeidet. Kommunen og den som yter omsorgen inngår en avtale. 

Hvor mye du får i omsorgsstønad avhenger av behovet for pleie og omsorg. Ytelsen kan innvilges som eneste tiltak eller som en del av et samlet tilbud.

Hvordan klage

Du har rett til å klage dersom du ikke er enig i vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og undertegnet av deg eller din representant. Trenger du hjelp til utfylling av klagen kan du kontakte Helse- og boligservice på telefon: 975 50 356. 

Klager på på vegne av andre må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 21 kB).

Klage elektronisk

Klage på papir  (PDF, 75 kB)

Klagen sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten, ikke send personopplysninger via epost.

Nyttige lenker

Helsenorge.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284