Skjenke- og salgsbevilling

Her finner du alt du trenger å vite om skjenke- og salgsbevilling i Horten.
 

Horten kommune behandler søknader om skjenke- og salgsbevillinger i henhold til alkoholloven og lokale retningslinjer for Horten kommune.

Alminnelig skjenkebevilling

Dersom du har et serveringssted og ønsker servering av alkohol, må du søke en alminnelig skjenkebevilling. Du må også dokumentere at du har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.  Forventet saksbehandlingstid er 4-6 uker.

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis kun til sluttede arrangement der selskapets deltakere har dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen begynner, som for eksempel bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende, og har en varighet over en periode på inntil 1-3 dager.

Gebyr kr. 390,- pr. dag.
Forventet saksbehandlingstid 3 uker.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Skjenkebevilling til en enkelt anledning gis til arrangementer som er åpne for allmennheten som for eksempel konserter, teater, bil/ båt-show og lignende. Slike skjenkebevillinger har en varighet på inntil 1-3 dager.
Det skal oppnevnes en skjenkeansvarlig for arrangementet (styrer) som må være over 20 år.

Gebyret er minimum kr. 1.500,-. Omsetningsoppgave skal leveres innen den fristen kommunen fastsetter.
Forventet saksbehandlingstid 3 uker.

Salgsbevilling

Dersom du skal starte dagligvareforretning med salg av alkohol må du søke en salgsbevilling
Forventet saksbehandlingstid 4-6 uker.

Bevillingsgebyrer:


Generelt

Bevillingsgebyrets minimumssats og sats for faktisk omsatt mengde salg og skjenking skal tilsvare alkoholforskriftens til enhver tid gjeldende satser.

Salgsbevilling

a) bevillingsgebyret for salgsbevilling er minimum kr. 1.740,- 
b) Kommunen kan kreve at omsetningsoppgave skal være godkjent av revisor/regnskapsfører.

Alminnelig fast skjenkebevilling

a) bevillingsgebyret for alminnelig fast skjenkebevilling er minimum kr. 5.500,-
b) Kommunen kan kreve at omsetningsoppgave skal være godkjent av revisor/regnskapsfører.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Gebyret er minimum kr. 1.500,-
Omsetningsoppgave skal leveres innen den fristen kommunen fastsetter.

Ambulerende skjenkebevilling

Gebyret er minimum kr. 400,-
Forventet saksbehandlingstid 3 uker.

Alkoholforskriftens gjeldende satser

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gir bestemmelser for bevillingsgebyr. Kapittel 6. 

§ 6-1. Bevillingsgebyret på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalender-år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg

Gruppe 1: kr. 0,22 pr. liter

Skjenking

Gruppe 1: kr. 0,51 pr. vareliter for alkoholholdig drikk
Gruppe 2: kr. 1,34 pr. vareliter for alkoholholdig drikk
Gruppe 3: kr. 4,42 pr. vareliter for alkoholholdig drikk

Krav til vandel

Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Alkoholloven stiller bl.a. krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohol, skatte, avgifts- og regnskapsloven.

Kunnskapsprøver om alkohollovgivningen

Alle som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder for steder med alkoholbevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkoholloven. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått prøve.
Det er også mulig å avlegge prøvene i andre kommuner.
 

Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger

Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger er på inntil fire år.

Alle salgs- og skjenkebevillinger ble fornyet i 2020
Vi innhentet opplysninger fra bl.a. politi og skatte- og avgiftsmyndighetene.
Hvis det er bemerkninger fra disse kan det få avgjørende betydning for behandlingen av søknaden.
 

Saksbehandling

Søknader om skjenkebevilling behandles av kommunen. Kommunen utfører kontroll med salgs- og skjenkesteder i henhold til kravene i alkoholloven.

Kontakt

Rådhuset i Horten
Besøksadresse, Teatergata 11
Tlf: 33085000

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284