Asylprosessen, ansvarlige aktører og nyttige lenker

Nav (Arbeids- og tjenesteavdelingen ) har laget en oversikt som beskriver prosessen som flykninger som kommer til Norge skal gjennom.   

Asylprosessen, ansvarlige aktører og nyttige lenker

Nav (Arbeids- og tjenesteavdelingen ) har laget en oversikt som beskriver prosessen som flykninger som kommer til Norge skal gjennom.
Kollektiv beskyttelse

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges. Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger.

 

Les mer om hvem som får beskyttelse, hvilke rettigheter og plikter de får

 

Registrering

Ukrainske borgere som ønsker å søke beskyttelse i Norge må registrere seg. Fra og med 16.03.22 har UDI fått på plass en desentralisert registreringsløsning som gjør det mulig for ukrainere som oppholder seg i private hjem å registrere seg hos lokalt politi.

Se informasjon fra de ulike politidistriktene

Politiet vil etter registrering sende søknaden til UDI for behandling. Når UDI har behandlet søknaden, vil søker få beskjed om det og motta et brev med informasjon om hvilken tillatelse vedkommende har fått og hvilke rettigheter og plikter tillatelsen innebærer.

Les: Slik søker du om kollektiv beskyttelse

Det er ikke gjort noen endringer knyttet til hvem NAV-kontorene skal rekvirere d-nummer til.

Asylmottak

UDI oppskalerer nå mottakskapasiteten og det opprettes nye asylmottak rundt omkring i landet.

Viser til integreringsloven § 5 og § 6 for rettigheter knyttet til norsk og samfunnsfagopplæring og kompetansekartlegging i mottak

Alternativ mottaksplass

Mange flyktninger fra Ukraina bor for tiden i private hjem hos familie, venner og bekjente.

Det jobbes derfor med å utvide dagens ordning med alternativ mottaksplass (AMOT). Kommunene kompenseres da økonomisk for utgifter til lovpålagte tjenester med å overta ansvaret for personer som er omfattet av ordningen, og som bor hjemme hos familiemedlemmer eller andre innbyggere i kommunen frem til bosetting. Kommunen vil også ha ansvaret for å gi ytelser til livsopphold til de som ikke kan forsørge seg selv.

Les: Kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem

Bosetting

Ukrainere som innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse bosettes med offentlig hjelp etter avtale mellom IMDi og den aktuelle bosettingskommunen på lik linje med andre flyktninger.

IMDi anmoder

IMDi har kartlagt hvor mange flyktninger kommunene har kapasitet til å bosette. Fredag 18. mars sendte IMDi anmodningsvedtak til kommunene.

Se oversikt over hvor mange de ulike kommunene er blitt anmodet om å bosette

Bosettingen vil i utgangspunktet skje på vanlig måte gjennom fordelinger i IMDinett. Kommunene kan også få flere henvendelser fra flyktninger som bor privat, eller som har funnet seg en bolig de ønsker at kommunen skal godkjenne

Avtale om selvbosetting etter avtale med kommune og IMDi

Denne ordningen går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner en bolig selv.

Flyktninger som finner bolig på egen hånd, må ta kontakt med kommunen boligen ligger i for å avklare muligheter. Det er imidlertid ikke alle kommuner som tillater avtalt selvbosetting. Også kommuner som tillater det, har som regel bestemt hvor mange flyktninger totalt de skal bosette i løpet av året. Derfor kan det hende at kommunen ikke lenger har ledige plasser til flyktninger som finner bolig på egen hånd.

Hvis kommunen kan ta imot flyktningen, må kommunen avtale dette med IMDi. Kommunen kan deretter godkjenne husleiekontrakten.

Flyktninger som blir bosatt på denne måten inngår da i antallet flyktninger som kommunen har vedtatt å bosette. De beholder også retten til introduksjonsprogram og alle andre sosiale rettigheter.

Dersom flyktningen klarer seg uten økonomisk støtte eller introduksjonsprogram, står personen i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst i landet. Vær oppmerksom på at for å ha muligheter til introduksjonsprogram -stønad og annen økonomisk bistand, må bosettingen skje gjennom avtale mellom kommunen og IMDi. En forutsetning for å bli bosatt med offentlig hjelp er at den det gjelder har fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse.

Introduksjonsprogrammet

Flyktningene som får kollektiv beskyttelse og som bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDi, har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet. Det er kommunen som har ansvaret for å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er en viktig samarbeidspartner for kommunen i dette arbeidet.

Se veileder om samarbeidet mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet

Sett opp mot medbrakt kompetanse og arbeidslivserfaring, kan vi anta at mange av de Ukrainske flyktningene som er i målgruppen for introduksjonsprogram vil ha behov for korte arbeidsrettede kvalifiseringsløp.

Flyktninger med medbrakt kompetanse vil få kort programtid. Dette aktualiserer samarbeidet mellom kommunen og NAV. Hurtigsporet vil kunne være et aktuelt element for flere.

Hurtigspor

Hurtigspor viser til en eksisterende samarbeidsmodell mellom kommunene, NAV og arbeidsgivere om arbeidsrettede kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette er særlig aktuelt for deltakere med kort programtid og som har kompetanse som er omsettbar i det norske arbeidsmarkedet. Formålet med hurtigsporet er å komme tidlig ut i ordinært arbeid, og at arbeidsstedet kan brukes som en opplæringsarena gjennom tett samarbeid med arbeidsgivere. I hurtigsporet benyttes tiltak i regi av kommunen og NAV. Dette kan for eksempel omfatte arbeidspraksis, mentor, lønnstilskudd, norskopplæring og eventuelt målrettet opplæring mot en bestemt jobb. Det er i hovedsak integreringsloven og/eller arbeidsmarkedsforskriften til NAV som setter rammene for samarbeidet.

Hurtigsporet (standardisert element i introduksjonsprogrammet)

Nyttige lenker

IMDi

har utarbeidet en samleside med informasjon hvor de også viser til de andre integreringsaktørenes nettsider.

Denne samlesiden oppdateres kontinuerlig

Nav

Nav har en egen side knyttet til krigen i Ukraina, flyktninger og ytelser fra Nav

Gå til samleside fra Nav

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284