VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID FOR NORDRE ENGGATE 13

Pro-Consult Sør AS varsler på vegne av CM Utvikling AS igangsetting av reguleringsarbeid for eiendommene gnr/bnr. 125/51, samt deler av 125/353 og 125/366 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Planområdet er på ca. 1,0 daa og ligger i Horten sentrum.


 

I kommunedelplanen for Horten sentrum, vedtatt 07.09.2015, er området avsatt til kombinert formål bybebyggelse. Eiendommen 125/51 er ikke detaljregulert, men planområdet vil overlappe deler av Reguleringsplan for kvartal 17 (plan ID 0701 H0140) og Reguleringsplan for Nordre Enggate 14 (plan ID 0701 00262)

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med ca. 15 leiligheter i 3 til 4 etasjer med underliggende parkeringskjeller, samt felles lekeplass og uteoppholdsareal. Det vil vurderes i planarbeidet om det skal legges til rette for forretning eller publikumsrettet virksomhet på gateplan.

Formålet er i samsvar med kommunedelplanen for Horten sentrum og reguleringen ansees ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Planen vil imidlertid utfordre kommunedelplanens bestemmelser vedr lek- og uteoppholdsareal, samt gesimshøyde.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte for berørte naboer i varslingsperioden i Storgata 34, 3182 Horten, den 22. januar 2017 kl. 19.00-20.30.  

Det vil samtidig med oppstart av planarbeid igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale.

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til:

Pro-Consult Sør AS

v/ Benjamin Tangen

Storgata 34, 3182 Horten

Mobil: 481 28 771

E-post: benjamin@pro-consult.as

Kopi av merknad sendes til Horten kommune, Pb. 10, 3119 Horten eller postmottak@horten.kommune.no. Varslingsannonsen er tilgjengelig på  Rådhustorget og på Horten bibliotek.

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er den 29. januar 2017.

For mer informasjon om hvor langt planprosessen har kommet og innsyn i aktuelle plandokumenter se KARTPORTALEN

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284